29 milliarder kroner i norske leveranser på Johan Castberg

Statoil har som operatør for Johan Castberg-prosjektet i dag sendt ut forslag til program for konsekvensutredning for det største feltet som ennå ikke er utbygd på norsk sokkel.

En ringvirkningsrapport fra Agenda Kaupang viser at Johan Castberg-prosjektet som har et investeringsanslag på mellom 50 og 60 milliarder kroner, kommer til å utgjøre en betydelig del av investeringsnivået for norsk sokkel i perioden 2018-2022.

Agenda Kaupangs rapport viser at forventet verdiskaping i norske vare- og tjenesteleveranser til Johan Castberg utgjør 29 milliarder kroner, over halvparten av totalinvesteringene i prosjektet.

 

Fakta

  • Påviste ressurser: 450 – 650 millioner fat olje.
  • Samlet inntekt av produksjonen på Johan Castberg er beregnet av Agenda Kaupang til 290 milliarder 2015 kroner.
  • Sysselsettingsvirkningene i Nord-Norge under utbyggingen av Johan Castberg utgjør 1000 årsverk. (Kilde Agenda Kaupang)
  • Johan Castberg prosjektet vil bidra med 125 milliarder kroner på skatter og avgifter til staten. (Kilde Agenda Kaupang)
  • Investeringsanslag på mellom 50 – 60 milliarder kroner.
  • Nasjonal sysselsetting under utbygging: 23 000
  • Partnere i Johan Castberg: Statoil 50 % (operatør), Eni Norge 30 %, Petoro 20 %
Den nordnorske verdiskapingen i utbyggingen er anslått til å utgjøre 1,7 milliarder kroner.

 

– Gjennom vårt forbedringsarbeid har vi skapt nye muligheter for Johan Castberg-feltet i nord. Vi har endret konsept og tenkt nytt om løsninger for å kunne realisere prosjektet. Men vi er fortsatt sårbare for økte kostnader og vedvarende lav oljepris, sier Margareth Øvrum konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil i en pressemelding.

Sendes til høring

Forslag til program for konsekvensutredning, er en viktig del av arbeidet mot å levere inn en endelig utbyggingsplan for Johan Castberg som etter planen skal leveres i løpet av 2017. Der blir utbyggingen, aktuelle utbyggingsløsninger og antatte virkninger for andre næringer og miljø presentert.

Forslaget til programmet sendes i dag til høringsinstansene som gjennom høringsprosessen kan melde inn problemstillinger som ønskes behandlet i arbeidet med konsekvensutredningen av Johan Castberg.

– Johan Castberg-prosjektet kan bli et viktig prosjekt for videreutviklingen av norsk sokkel og nordområdene. Feltet vil bidra til betydelige skatteinntekter. I tillegg vil utviklingen og driften av feltet gi nye muligheter for både norsk og nordnorsk industri, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

– Johan Castberg-feltet kommer til å produsere i over 30 år, og det er i den lange produksjonsfasen de største ringvirkningene fra prosjektet skapes. Castberg vil skape betydelige aktiviteter for norsk leverandørselskaper og gi ringvirkninger i Nord-Norge, både i utbyggings- og i driftsfasen. I et normalt driftsår vil Johan Castberg-feltet generere 1200 årsverk i Norge. 300 av årsverkene er forventet å være i Nord-Norge, sier Nylund.

Milliarder til strøm

Statoil har på vegne av partnerskapet gjort en omfattende analyse av mulige kraftløsninger for Johan Castberg. Aker Solutions, Aibel, ABB, Unitech, Pöyry og Thema Consulting har vært bidragsytere i kraftanalysene.

Kraftløsningene omfatter hel og eller del-elektrifisering med kraft fra land, og kraft generert fra gassturbiner.

Lang avstand og tekniske utfordringer gjør at tiltakskostnadene knyttet til en del-/helelektrifisering blir høy, fra i overkant av 5000 kroner per tonn CO2 til i overkant av 8000 kroner per tonn CO2. Investeringskostnadene for en hel/del-elektrifisering spenner fra over 4 milliarder til i overkant av 12 milliarder.

Arbeidet med kraftløsninger for Johan Castberg viser at kostnadene knyttet til kraft fra land inkludert de tekniske utfordringene, representerer en risiko for både tidsplan og gjennomførbarheten til prosjektet.

– Vi har utviklet en svært energieffektiv løsning for bruk av gassturbiner til kraftgenerering på Johan Castberg. Ved bruk av varmegjenvinning får vi hele 64 % virkningsgrad fra turbinene, noe som er unikt for gassturbiner på plattformer. Vurdering fra partnerskapet, er at kraft fra gassturbiner blir den mest hensiktsmessige og samfunnsøkonomiske løsningen for utbyggingen, sier Øvrum,

Leverandørnettverket Petro Arctic jubler over en viktig milepæl som ble annonsert i dag.

– Dagens gladnyhet om innholdet i konsekvensutredning for Johan Castberg, er et viktig og riktig signal om økte ringvirkninger i Nord -Norge fra utbygging og drift av Johan Castberg, sier direktør Kjell Giæver i Petro Arctic.